Model 6 - latka

 

dziewczynka i misROZWÓJ SPOLECZNO -EMOCJONALNY
 • zna swoje imię nazwisko,
 • zna adres zamieszkania,
 • potrafi współdziałać z dziećmi w zabawie,
 • potrafi nawiązywać bliskie kontakty z dziećmi,
 • właściwie reaguje na sukces i porażkę,
 • umie określić swój stan emocjonalny,
 • potrafi panować nad negatywnymi emocjami,
 • przestrzega ustalonych w grupie zasad,
 • jest świadome swoich praw i obowiązków,
 • potrafi szanować własność swoją i innych,
 • jest samodzielne w czynnościach codziennych,
 • potrafi dbać o ład i porządek w najbliższym otoczeniu (dom -pokój, przedszkole -sala),
 • zna kolejność pór roku,
 • zna kolejność dni tygodnia.

ROZWÓJ RUCHOWY

 • rozumie konieczność czynnego uczestniczenia w ćwiczeniach gimnastycznych i zabawach ruchowych,
 • rozumie konieczność przebywania na świeżym powietrzu bez względu na porę roku,
 • potrafi przestrzegać reguł gry.

Czytaj więcej: Model 6 - latka

Model 5 - latka

rysowanieSPRAWNOŚĆ MANUALNA

 • prawidłowo trzyma narzędzia pisarskie,
 • potrafi posługiwać się nożyczkami,
 • podejmuje próby pisania znaków litero -podobnych z zachowaniem prawidłowego kierunku (od strony lewej do prawej),
 • odrysowuje kształty,
 • lepi z plasteliny formy płaskie, przestrzenne, zapełnia kontury prostych obrazków,

SPRAWNOŚĆ RUCHOWA

 • reaguje na sygnały: wzrokowe, werbalne, dźwiękowe,
 • biega w różnych kierunkach ze zmianą tempa i szyku,
 • utrzymuje równowagę,
 • potrafi piłkę rzucić i toczyć,
 • potrafi wykonać podskok: jednonóż i obunóż,
 • porusza się na czworakach w różnych kierunkach.

Czytaj więcej: Model 5 - latka

Model 4 - latka

klocekEDUKACJA ZDROWOTNA
 • potrafi posługiwać się łyżką i widelcem,
 • potrafi kulturalnie zachować się przy stole,
 • zgłasza potrzeby fizjologiczne, potrafi korzystać z toalety,
 • sygnalizuje oddalenie od grupy,
 • zna swoje imię i nazwisko.

SPRAWNOŚĆ RUCHOWA

 • bierze aktywny udział w zabawach,
 • reaguje na sygnały dźwiękowe i polecenia,
 • prawidłowo wykonuje ćwiczenia gimnastyczne,
 • potrafi zdejmować i zakładać buty,
 • podejmuje próby ubierania się i rozbierania,
 • odkłada rzeczy na miejsce,
 • pomaga dorosłym w prostych pracach,
 • bierze udział w uroczystościach i zabawach,
 • uznaje prawo do korzystania ze wspólnych zabawek,
 • podejmuje próby zapinania guzików, zasuwania suwaków.

Czytaj więcej: Model 4 - latka

Model 3 - latka

chloiec i misROZWÓJ MOWY I MYŚLENIA

 • słucha i rozumie polecenia oraz dłuższe treści słowne np. bajki, opowiadania,
 • potrafi wyrażać swoje myśli i uczucia.
 

 

EDUKACJA MATEMATYCZNA

 • określa położenie przedmiotów w przestrzeni (na, pod, obok itp.).
 • określa kierunki: w przód, do tyłu, na dół,
 • określa wielkości przedmiotów (mały -duży, gruby -chudy, długi -krótki) i ich ciężar (ciężki -lekki),
 • manipuluje figurami geometrycznymi (klocki, mozaika) przestrzennymi i płaskimi,
 • zapoznaje się z określeniem czasu: długo -krótko, teraz -potem,
 • poznaje zbiory przedmiotów,
  • potrafi porównać liczebność zbiorów (dużo -mało).

Czytaj więcej: Model 3 - latka